REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MHIRSCH.PL 
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mhirsch.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mhirsch.pl
 4. Sprzedawcą towarów jest firma : HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, NIP: PL 781 188 15 93, Regon 30 22 72 578, pod adresem www.mhirsch.pl firma prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną skierowaną do konsumenta na terenie Rzeczypospolitej.
 5. Kontakt ze sklepem mhirsch.pl jest możliwy za pośrednictwem: -e-maila sklep@mhirsch.pl, tel. 61 822 15 94 od 8.00 do 15.00, od pon. do piątku.
 6. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
 1. zasady logowania, rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
 2. warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
  1. Np.Internet Explorer.z włączona obsługą np. aplety, Javy
  2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka HIRSCH NOWAK zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat.
  3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe  oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Klient , aby złożyć zamówienie może się zarejestrować lub skorzystać z jednorazowego formularza zamówienia tzw. szybkich zakupów.
 3. Klient rejestrując się , będzie miał dostęp do swojego konta , w którym będzie mógł zarządzać swoimi danymi, zamówieniami, punktami lojalnościowymi.
 1. Prowadzący sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności , gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji lub jednorazowych zakupów w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego.
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Spółkę HIRSCH NOWAK  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię prowadzącego sklep internetowy czyli HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna.
  4. Klient zobowiązany jest w szczególności do :
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, a w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
   3. niepodejmowania działań takich jak ; rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej
   4. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Osoba , która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu inernetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody HIRSCH NOWAK Spółka Jawna.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową mhirsch.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia do momentu potwierdzenia zamówienia , Klient ma możliwość modyfikacji danych oraz towarów.
 4. Zamówienie w Sklepie mhirsch.pl odbywa się wg pięciu kroków
 1. Pierwszy krok :Po wybraniu towarów i dodaniu ich do koszyka pojawi się podsumowanie zakupów, które zawiera: wybrane towary, ceny jednostkowe i łączne, ogólne informacje o dostawie, płatnościach
 2. Drugi krok: wpisanie niezbędnych danych klienta, rejestracja
 3. Trzeci krok: wybranie metody dostawy
 4. Czwarty krok: wybranie metody płatności
 5. Piaty krok: potwierdzenie zamówienia
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz potwierdzić zamówienie.
  1. przedmiotu zamówienia
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, kosztów dostawy, oraz kosztów dodatkowych jeżeli występują
  3. wybranej metody płatności
  4. wybranego sposobu dostawy
  5. informacji dotyczące danych sprzedającego, zwrotów towaru, reklamacji itd.
 1. Wysłanie przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep internetowy HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia:
 1. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej
 2. Jeżeli Kupujący był wcześniej zarejestrowany należy wpisać login i hasło , a dane się wyświetlą.
 3. Jeżeli Kupujący zapomniał hasła można kliknąć na “ zapomniałem hasła“, a hasło zostanie przesłane na e-mail

Dostawa

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD oraz Pocztą Polską.
 3. Koszty dostawy zamieszczone są w zakładce “Koszty dostawy”, dodatkowo zostaną wskazane podczas składania zamówienia, dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi  dla przesyłek:
 1. za pobraniem – od 3 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zamówienia przez Klienta,
 2. dla przesyłek -płatnych przelewem- od 3do 5 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia zapłaty za zamówienie na konto HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna.
 1. Jeżeli termin wydłuży się , Klient zostanie poinformowany drogą e-mail.
 2. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie wraz z przesyłką potwierdzenia zakupu , dodatkowo Klient ma możliwość wydruku faktury na stronie sklepu.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1.  przelewem bankowym na nr konta 68 1750 0012 0000 0000 2682 5296
 2.  przy odbiorze przesyłki doręczycielowi
 3.  Płatnością w systemie Przelewy 24

             Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia( w przypadku umowy sprzedaży),w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
  1.  HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna ul. Dembowskiego 3,60-693 Poznań, adres e-mail: sklep@mhirsch.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
  2. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Skutki odstąpienia od umowy
   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
   2. Jeżeli konsument otrzymał towary w związku z umową:
    1. Proszę odesłać nam towary, pod adres: HIRSCH ul. Dembowskiego 3,60-693 Poznań, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.
 1. Koszty zwrotu towarów ponosi konsument

.

Reklamacje dotyczące towarów

 1. HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta w zakresie określonym Ustawą o warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sprzedawcą HIRSCH ul.Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, tel.61 8221594. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres firmy HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna ul. Dembowskiego 3,60-693 Poznań, lub dopuszcza się formę e-mailową po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, a gdyby to nie było możliwe sprzedawca zobowiązuję do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
 4. W przypadkach uzasadnionych towar będzie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy , a jeśli będzie to niemożliwe nastąpi zwrot wartości towaru.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości można zgłaszać mailowo na adres sklep@mhirsch.pl lub telefonicznie 618221594
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 5. HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta , kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych HIRSCH NOWAK Sółka Jawna .
 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, do realizacji zamówień przez HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna, przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
 4. HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie HIRSCH NOWAK Spółka Jawna zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.
 5. Zbiór danych osobowych” sklep inernetowy ” Hirsch” jest zarejestrowany GIODO.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna, a Klientem, Który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HIRSCH NOWAK Spółka Jawna, a Klientem, Który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  HIRSCH NOWAK Spółka Jawna.
 3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.