Posted on

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MHIRSCH.PL 
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mhirsch.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mhirsch.pl
 4. Sprzedawcą towarów jest firma : HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, NIP: PL 781 188 15 93, Regon 30 22 72 578, pod adresem www.mhirsch.pl firma prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną skierowaną do konsumenta na terenie Rzeczypospolitej.
 5. Kontakt ze sklepem mhirsch.pl jest możliwy za pośrednictwem: -e-maila sklep@mhirsch.pl, tel. 61 822 15 94 od 8.00 do 15.00, od pon. do piątku.
 6. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
 1. zasady logowania, rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
 2. warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
  1. Np.Internet Explorer.z włączona obsługą np. aplety, Javy
  2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka HIRSCH NOWAK  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
  3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe  oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Klient , aby złożyć zamówienie może się zarejestrować lub skorzystać z jednorazowego formularza zamówienia tzw. szybkich zakupów.
 3. Klient rejestrując się , będzie miał dostęp do swojego konta , w którym będzie mógł zarządzać swoimi danymi, zamówieniami, punktami lojalnościowymi.
 1. Prowadzący sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności , gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji lub jednorazowych zakupów w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego.
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Spółkę HIRSCH NOWAK  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię prowadzącego sklep internetowy czyli HIRSCH NOWAK Spółka Jawna.
  4. Klient zobowiązany jest w szczególności do :
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, a w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
   3. niepodejmowania działań takich jak ; rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej
   4. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Osoba , która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody HIRSCH NOWAK Spółka Jawna.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową mhirsch.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia do momentu potwierdzenia zamówienia , Klient ma możliwość modyfikacji danych oraz towarów.
 4. Zamówienie w Sklepie mhirsch.pl odbywa się wg pięciu kroków
 1. Pierwszy krok :Po wybraniu towarów i dodaniu ich do koszyka pojawi się podsumowanie zakupów, które zawiera: wybrane towary, ceny jednostkowe i łączne, ogólne informacje o dostawie, płatnościach
 2. Drugi krok: wpisanie niezbędnych danych klienta, rejestracja
 3. Trzeci krok: wybranie metody dostawy
 4. Czwarty krok: wybranie metody płatności
 5. Piąty krok: potwierdzenie zamówienia
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz potwierdzić zamówienie.
  1. przedmiotu zamówienia
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, kosztów dostawy, oraz kosztów dodatkowych jeżeli występują
  3. wybranej metody płatności
  4. wybranego sposobu dostawy
  5. informacji dotyczące danych sprzedającego, zwrotów towaru, reklamacji itd.
 1. Wysłanie przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep internetowy HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia:
 1. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej
 2. Jeżeli Kupujący był wcześniej zarejestrowany należy wpisać login i hasło , a dane się wyświetlą.
 3. Jeżeli Kupujący zapomniał hasła można kliknąć na “ zapomniałem hasła“, a hasło zostanie przesłane na e-mail

Dostawa

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD oraz Pocztą Polską.
 3. Koszty dostawy zamieszczone są w zakładce “Koszty dostawy”, dodatkowo zostaną wskazane podczas składania zamówienia, dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi  dla przesyłek:
 1. za pobraniem – od 3 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zamówienia przez Klienta,
 2. dla przesyłek -płatnych przelewem- od 3 do 5 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia zapłaty za zamówienie na konto HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna.
 1. Jeżeli termin wydłuży się , Klient zostanie poinformowany drogą e-mail.
 2. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie wraz z przesyłką potwierdzenia zakupu , dodatkowo Klient ma możliwość wydruku faktury na stronie sklepu.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1.  przelewem bankowym na nr konta 68 1750 0012 0000 0000 2682 5296
 2.  przy odbiorze przesyłki doręczycielowi
 3.  Płatnością w systemie Przelewy 24

             Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia( w przypadku umowy sprzedaży),w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
  1.  HIRSCH NOWAK Spółka Jawna ul. Dembowskiego 3,60-693 Poznań, adres e-mail: sklep@mhirsch.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (link do formularza odstąpienia od umowy)
  2. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Skutki odstąpienia od umowy
   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
   2. Jeżeli konsument otrzymał towary w związku z umową:
    1. Proszę odesłać nam towary, pod adres: HIRSCH ul. Dembowskiego 3,60-693 Poznań, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.
 1. Koszty zwrotu towarów ponosi konsument

.

Reklamacje dotyczące towarów

 1. HIRSCH NOWAK  Spóła Jawna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta w zakresie określonym Ustawą o warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sprzedawcą HIRSCH ul.Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, tel.61 8221594. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres firmy HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna ul. Dembowskiego 3,60-693 Poznań, lub dopuszcza się formę e-mailową po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, a gdyby to nie było możliwe sprzedawca zobowiązuję do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
 4. W przypadkach uzasadnionych towar będzie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy , a jeśli będzie to niemożliwe nastąpi zwrot wartości towaru.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. HIRSCH NOWAK Spółka Jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości można zgłaszać mailowo na adres sklep@mhirsch.pl lub telefonicznie 618221594
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 5. HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta , kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna .
 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, do realizacji zamówień przez HIRSCH NOWAK Spółka Jawna, przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
 4. HIRSCH NOWAK GINTROWSKI Spółka Jawna nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.
 5. Zbiór danych osobowych” sklep internetowy ” Hirsch” jest zarejestrowany GIODO.

Polityka prywatności

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HIRSCH NOWAK Spółka Jawna, a Klientem, Który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna, a Klientem, Który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna.
 3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Posted on

Polityka prywatności

Firma HIRSCH NOWAK GINTROWSKI Spółka Jawna jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych firmie danych. Dane są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez firmę HIRSCH NOWAK GINTROWSKI Spółka Jawna zgodnie z art.23 ust.1, pkt 1, 3, 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

DANE OSOBOWE

1. Jakie dane są gromadzone?

Dane zbierane podczas rejestracji.

Aby Państwo mogli skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu, będziecie musieli się zarejestrować.Podczas rejestracji zapytamy Państwa o adres email , login oraz hasło jakiego będziecie używać na naszej stronie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu.

Przed dokonaniem zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy o Państwa imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

Dane zbierane automatycznie.

Podczas wizyty Państwa na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty; np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane , gdy kontaktujesz się z nami.

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp.przekazują nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email itp.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane.

W żadnym wypadku nie udostępniamy danych osobom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja służy do korzystania z programu lojalnościowego. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji zakupu, w tym pobrania od Państwa pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. FirmaMHIRSCH współpracuje z zewnętrznymi dostawcami. Dostawcy muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy HIRSCH NOWAK GINTROWSKI Spółka Jawna i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług dla firmy HIRSCH NOWAK GINTROWSKI Spółka Jawna.

Jeżeli zapisaliście się Państwo na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy te dane w celu wysłania Państwu naszego Newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych do statystyk. Dane te zbierane są automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane podczas korespondencji pomiędzy Państwem , a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytanie.

HIRSCH NOWAK GINTROWSKI Spółka Jawna  nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania Państwa zgody, chyba, że;;jest to odpowiedź na wystosowany przez organy administracyjne, odpowiednio zatwierdzone wnioski o informację; wymaga tego prawo, odpowiednie przepisy, wezwanie do sądu czy nakaz sądowy; ma to na celu pomoc w przeciwdziałaniu oszustwom lub zapewnia realizację, lub ochronę praw i majątku firmy MHIRSCH Maciej Hirsch Spółka Jawna ;ma to na celu ochronę bezpieczeństwa osobistego pracowników HIRSCH NOWAK GINTROWSKI Spółka Jawna i osób trzecich znajdujących się na terenie HIRSCH NOWAK GINTROWSKI Spółka Jawna.

3. W jaki sposób firma MHIRSCH kontaktuje sie z Państwem.

Jeżeli dokonaliście Państwo zakupu towaru, możecie otrzymywać od nas emaile dotyczące Państwa transakcji.Możemy również kontaktować się telefonicznie, jeżeli bedziemy mieli ważne informacje lub zapytania dotyczące Państwa transakcji.

Jeżeli zapisaliście się Państwo na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, będziecie od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

4. Zmiana danych osobowych.

Po zalogowaniu się do systemu możecie Państwo wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić , ani usunąć. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

5. Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Narzędzie po stronie klienta przechowuje informacje na temat wybranego przez użytkownika języka, w jakim wyświetlana jest strona. Te informacje przechowywane są w ciasteczku (cookies) o nazwie “sLanguage” i wyłączenie go spowoduje, że niemożliwym będzie przeglądanie strony w różnych językach jeśli jest przetłumaczona na kilka języków.

Dodatkowo zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane użytkownika, który wypełniał formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail.

Jeśli klient w koszyku naciśnie na przycisk “zapamiętaj koszyk” to utworzy się ciasteczko (cookies) o nazwie sCustomerpl, które przechowywać będzie przez 72 godziny zaszyfrowane id tymczasowego zamówienia.

Skrypt przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli użytkownik doda jakiś produkt do koszyka oraz informacje o użytkowniku jeśli się zaloguje. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu.

I wreszcie, klient składając zamówienie przekazuje swoje dane osobowe i teleadresowe, które zapisywane są w bazie danych zamówień.

6. Zabezpieczenie danych.

Opracowaliśmy szereg dodatkowych zabezpieczeń skryptu, które powinny w skuteczny sposób uniemożliwić napastnikom przejęcie poufnych danych. Warto podkreślić, że sam skrypt nie posiada znanych nam luk czy błędów, które mogłyby być skutecznie przez napastników wykorzystane.Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zbiór danych “sklep internetowy  Hirsch” jest zarejestrowany w GIODO.

7. Zmiana polityki prywatności.

Jeżeli w Deklaracji wprowadzone zostaną aktualizacje warunków, opublikujemy je na stronie MHIRSCH i zaktualizujemy datę wydania niniejszego dokumentu.

8. Kontakt z firmą MHIRSCH Maciej Hirsch Spółka Jawna

Producent bielizny damskiej HIRSCH NOWAK GINTROWSKI Spółka Jawna ul. Dembowskiego 3, 60-693 Poznań

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności , prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego w zakładce “kontakt”.

 

 

 

 


Posted on

Blog Post Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus hendrerit. Pellentesque aliquet nibh nec urna. In nisi neque, aliquet vel, dapibus id, mattis vel, nisi. Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti.

Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum volutpat, lacus a ultrices sagittis, mi neque euismod dui, eu pulvinar nunc sapien ornare nisl. Phasellus pede arcu, dapibus eu, fermentum et, dapibus sed, urna.

blogpost1

Morbi interdum mollis sapien. Sed ac risus. Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu pulvinar risus, vitae facilisis libero dolor a purus. Sed vel lacus. Mauris nibh felis, adipiscing varius, adipiscing in, lacinia vel, tellus.

Etiam pellentesque mauris ut lectus. Nunc tellus ante, mattis eget, gravida vitae, ultricies ac, leo. Integer leo pede, ornare a, lacinia eu.

Praesent elementum hendrerit

Morbi interdum mollis sapien. Sed ac risus. Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu pulvinar risus, vitae facilisis libero dolor a purus. Sed vel lacus. Mauris nibh felis, adipiscing varius, adipiscing in, lacinia vel, tellus. Suspendisse ac urna. Etiam pellentesque mauris ut lectus. Nunc tellus ante, mattis eget, gravida vitae, ultricies ac, leo. Integer leo pede, ornare a, lacinia eu, vulputate vel, nisl.

Suspendisse mauris. Fusce accumsan mollis eros. Pellentesque a diam sit amet mi ullamcorper vehicula. Integer adipiscing risus a sem. Nullam quis massa sit amet nibh viverra malesuada.

Posted on

Latest Technologies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus hendrerit. Pellentesque aliquet nibh nec urna. In nisi neque, aliquet vel, dapibus id, mattis vel, nisi. Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti.

Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum volutpat, lacus a ultrices sagittis, mi neque euismod dui, eu pulvinar nunc sapien ornare nisl. Phasellus pede arcu, dapibus eu, fermentum et, dapibus sed, urna.

Processed with VSCOcam with 7 preset

 Praesent elementum hendrerit

Morbi interdum mollis sapien. Sed ac risus. Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu pulvinar risus, vitae facilisis libero dolor a purus. Sed vel lacus. Mauris nibh felis, adipiscing varius, adipiscing in, lacinia vel, tellus. Suspendisse ac urna. Etiam pellentesque mauris ut lectus. Nunc tellus ante, mattis eget, gravida vitae, ultricies ac, leo. Integer leo pede, ornare a, lacinia eu, vulputate vel, nisl.

Suspendisse mauris. Fusce accumsan mollis eros. Pellentesque a diam sit amet mi ullamcorper vehicula. Integer adipiscing risus a sem. Nullam quis massa sit amet nibh viverra malesuada.

Nunc sem lacus, accumsan quis, faucibus non, congue vel, arcu. Ut scelerisque hendrerit tellus. Integer sagittis. Vivamus a mauris eget arcu gravida tristique. Nunc iaculis mi in ante. Vivamus imperdiet nibh feugiat est.

 

Posted on

Beautiful Accordion

photo-1428856472086-8674d9cbd6bc-825x510

Pellentesque Habitant Posuere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus hendrerit. Pellentesque aliquet nibh nec urna. In nisi neque, aliquet vel, dapibus id, mattis vel, nisi. Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti.

Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum volutpat, lacus a ultrices sagittis, mi neque euismod dui, eu pulvinar nunc sapien ornare nisl. Phasellus pede arcu, dapibus eu, fermentum et, dapibus sed, urna.

Morbi interdum mollis sapien. Sed ac risus. Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu pulvinar risus, vitae facilisis libero dolor a purus. Sed vel lacus. Mauris nibh felis, adipiscing varius, adipiscing in, lacinia vel, tellus. Suspendisse ac urna. Etiam pellentesque mauris ut lectus. Nunc tellus ante, mattis eget, gravida vitae, ultricies ac, leo. Integer leo pede, ornare a, lacinia eu, vulputate vel, nisl.

 

Posted on

Video Post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus hendrerit. Pellentesque aliquet nibh nec urna. In nisi neque, aliquet vel, dapibus id, mattis vel, nisi. Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti.

Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum volutpat, lacus a ultrices sagittis, mi neque euismod dui, eu pulvinar nunc sapien ornare nisl. Phasellus pede arcu, dapibus eu, fermentum et, dapibus sed, urna.

 Praesent elementum hendrerit

Morbi interdum mollis sapien. Sed ac risus. Phasellus lacinia, magna a ullamcorper laoreet, lectus arcu pulvinar risus, vitae facilisis libero dolor a purus. Sed vel lacus. Mauris nibh felis, adipiscing varius, adipiscing in, lacinia vel, tellus. Suspendisse ac urna. Etiam pellentesque mauris ut lectus. Nunc tellus ante, mattis eget, gravida vitae, ultricies ac, leo. Integer leo pede, ornare a, lacinia eu, vulputate vel, nisl.

Suspendisse mauris. Fusce accumsan mollis eros. Pellentesque a diam sit amet mi ullamcorper vehicula. Integer adipiscing risus a sem. Nullam quis massa sit amet nibh viverra malesuada.

Nunc sem lacus, accumsan quis, faucibus non, congue vel, arcu. Ut scelerisque hendrerit tellus. Integer sagittis. Vivamus a mauris eget arcu gravida tristique. Nunc iaculis mi in ante. Vivamus imperdiet nibh feugiat est.

 

Posted on

Mity na temat stanika

   Rozmiar Twojego stanika zmienia się.

Byłoby wspaniale, gdyby jeden porządny stanik starczał nam na długie lata. Niestety, ta część garderoby, nawet jeśli jest wykonana z najlepszych materiałów, może nam służyć około 6-9 miesięcy. Brafitterki zgadzają się, że po tym okresie, grawitacja robi swoje i biustonosz już nie jest idealnie dobrany do naszego rozmiaru piersi. Kobiety przyzwyczajone do swojej ulubionej bielizny, zdają się nie zauważać, że na przestrzeni miesięcy chudną lub przybierają na wadze, a wraz z nią zmienia się rozmiar biustonosza. Nie warto zatem oszczędzać na tej części garderoby ani też kupować wielu staników w jednym rozmiarze, sądząc, że załatwiamy problem na długi czas.

Spanie w biustonoszu.

Wśród wielu kobiet panuje przekonanie, że spanie w staniku wpływa korzystnie na kształt piersi. Jednak okazuje się, że robiąc tak, możemy co najwyżej zmniejszyć komfort snu, jednak nie przyczynimy się do utrzymania ich jędrności. – Kiedy śpimy, wiązadła podtrzymujące biust nie rozciągają się w sposób, który przyczyniałby się do ich obwisania – tłumaczy dr Carlos Burnett, chirurg plastyczny, praktykujący w New Jersey. – To, czy śpisz w biustonoszu czy też bez niego, nie stanowi zatem żadnej różnicy – przekonuje specjalista.

Nosić biustonosz czy nie?

Kontrowersyjną opinię, iż stanik to szkodliwy przeżytek, ogłosił niedawno francuski naukowiec, prof. Jean-Denis Rouillon z Uniwersytetu Franche-Comte w Besancon. Według niego w przypadku kobiet, które noszą stanik, piersi nie muszą stawiać oporu grawitacji, na skutek czego tracą swoją jędrność. Uwięzienie biustu w miseczkach może powstrzymywać rozwój tkanek podporowych, zapewniających jego elastyczność. Ekspert uważa, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że piersi opadną, jeśli kobieta zrezygnuje ze stanika. Na dowód Rouillon przedstawił wyniki 15-letnich badań, analizujących piersi 130 kobiet, mających różne rozmiary miseczki. Wszystkie poprosił o to, by nie nosiły biustonosza przez określone odcinki czasowe.
Teza szybko spotkała się z kontrargumentami. Dziennik Huffington Post zamieścił na swoich łamach wypowiedź amerykańskich specjalistów, według których Francuz popełnił zasadniczy błąd, mierząc odległość między obojczykiem a sutkiem kobiety. Sutki zaś z wiekiem nie zmieniają zasadniczo swojego położenia. Obniża się “podstawa”, czyli dół piersi. Do tego dochodzą względy typowo estetyczne oraz te związane z wygodą kobiet.

Obwód, miseczki czy ramiączka?

Błędne przekonanie, że to miseczki stanika spełniają zasadniczą role w podtrzymywaniu piersi, przyczynia się do niewłaściwego dobierania jego rozmiaru. Wszystkie panie powinny pamiętać, że to nie miseczki, ramiączka czy fiszbiny odciążają nasz kręgosłup, ale w 90 procentach jest za to odpowiedzialny obwód stanika. Wiele kobiet traktuje z awersją wszelkie fałdki, które pojawiają się na ciele, gdy mają na sobie biustonosz i rozluźniają jego obwód. To błąd. Tam gdzie są kobiece kształty, tam pojawią się także zagłębienia skóry przy bieliźnie. Oczywiście nie chodzi o to, byśmy dusiły się od ciasno zapiętej bielizny, ale działanie w drugą stronę sprawi, że nasze piersi nie będą odpowiednio podtrzymane.

 

 

 

 

Na podst. Huffingtonpost.com (mtr/sr), kobieta.wp.pl

Posted on

Włókna stosowane w bieliźnie

Podział włókien

Włókna sztuczne-włókna wytwarzane z

naturalnych surowców organicznych takich jak; celuloza, białka, kauczuk

surowców nieorganicznych takich jak; szkło, węgliki, metale, tlenki

Włókna syntetyczne-(włókna chemiczne), włókna wytwarzane z polimerów syntetycznych w procesie polimeryzacji.

Włókna syntetyczne

-poliamidowe PA

-poliestrowe PES

-poliakrylonitrylowe PAN

-polichlorowinylowe CLE

-polipropylenowe PP

-spandex EL

– inne

Włókna naturalne- dzieli się ze względu na ich pochodzenie

Roślinne: bawełna, len, konopie, juta, sizal

Zwierzęce: wełna , jedwab

 

Charakterystyka włókien, najczęściej występujących w składzie materiałów do produkcji bielizny damskiej.

 

Elastan (Spandex, Lycra)- włókno syntetyczne

Został wynaleziony w 1958 roku, nigdy nie występuje samodzielnie w materiale, np. w mieszankach z bawełną, jedwabiem itd. Dodany elastan zmniejsza wagę materiału, zwiększa trwałość, komfort i łatwość użytkowania. Elastan charakteryzuje duża rozciągliwość, rozprężność(wraca po rozciągnięciu na swoje miejsce nie zmieniając kształtu ubrania, jest odporny na pot, tłuszcz, detergenty oraz w mieszankach z innymi włóknami ma bardzo dobre właściwości.

Elastan nie elektryzuje się i nie znajduje się w grupie alergenów.

W biustonoszach elastan można znaleźć praktyczne w każdej jego części, w mniejszej lub większej ilości.

Poliamid( Nylon)- włókno syntetyczne

Ze względu na swoje właściwości – jest lekki, bardzo wytrzymały, odporny na gniecenie i bardzo  łatwo się pierze i szybko wysycha – chętnie używa się go do produkcji  bielizny, w tym plażowo-kąpielowej.  Stosowany w bieliźnie w postaci mikrówłókien (mikrofibra) . Bardzo przyjemny w dotyku.

Włókna poliamidowe też się rozciągają, również są dodawane do materiałów bieliźnianych.

Jest bardzo odporny na bakterie i grzyby, stąd zastosowanie w odzieży sportowej, strojach kąpielowych i skarpetach. Ma  najszersze zastosowanie w produkcji bielizny, zarówno dzianin, koronek i haftów, często z dodatkiem elastanu.

Poliester- włókno syntetyczne

Stosowany gównie w włóknach mieszanych, z bawełną, wełną, wiskozą. Używany często do produkcji bielizny sportowej, ponieważ jego wskaźnik chłonności wilgoci jest bardzo niski, szybko wysycha.

Poliester jest wytrzymały, elastyczny, i nie odkształca się, odpowiednio dobrane inne włókna powodują,

 iż bielizna sportowa spełnia swoje zadanie celująco.

Bawełna- włókno naturalne pochodzenia roślinnego

Posiada małą elastyczność, szybko się gniecie, ma najlepsze właściwości cielno/izolacyjne ze wszystkich włókien oprócz wełny, ma doskonałe właściwości higroskopijne.

Posiada szerokie zastosowanie w  produkcji biustonoszy dla mam karmiących i kobiet w ciąży. Staniki uszyte z materiału z dodatkiem bawełny polecane są też kobietom, które cierpią na alergię lub mają bardzo wrażliwą skórę, którą podrażniają włókna sztuczne. Czysta bawełna nadaje się do spania, ale kiepsko na bielizną, nawet bawełniane staniki, zazwyczaj mają w środku wzmocnienie, drugą warstwę sztuczną, bo inaczej rozciągną się i nie będą trzymać kształtu. Natomiast idealnym rozwiązaniem i stosowanym przez większość (dobrych) producentów jest wszywanie bawełny w kroku majtek, to najzdrowsze i najbardziej higieniczne z możliwych rozwiązań.

Wiskoza-włókno sztuczne – nie syntetyczne, z naturalnego surowca organicznego.

Włókno to składa się głównie z celulozy. Ma dużo z właściwości bawełny, ale większą wytrzymałość i połysk.

Ma właściwości chłodzące, doskonale pochłania wilgoć, ale izoluje, dlatego dobrze sprawdza się latem.

Właściwości higieniczne i antyseptyczne świetne, niestety z czasem używania wiskoza może zacząć brzydko pachnieć, dotyczy to przede wszystkim odzieży i bielizny sportowej, w którą regularnie i obficie  będziemy się pocić, zauważymy, że zapachu nie da się już „wyprać” po jakimś czasie i po prostu, trzeba wymienić odzież.

Modal -włókno sztuczne z naturalnego surowca organicznego

Włókno celulozowe produkowane z drzew powstałe na bazie wiskozy. Cechuje je duża odporność na uszkodzenia i atłasowy połysk. Materiał pochłania o 50% więcej wilgoci niż bawełna. Jest bardzo przyjazny dla skóry, ponieważ utrzymuje ją suchą i umożliwia jej oddychanie. Ponadto jego włókna mają gładką, delikatną strukturę, która zapobiega naruszeniu powierzchni modalu w trakcie prania, dzięki czemu zawsze zachowuje swoją miękkość i sprężystość.

Stosowany w produkcji bielizny, odzieży sportowej i pościeli.

Jedwab-naturalne włókno zwierzęce

Jedwab to również nazwa tkanin, produkowanych z przędzy uzyskiwanej z tego włókna.

Tkaniny jedwabne charakteryzują się połyskiem, są gładkie, śliskie, wiotkie, miękkie, lekkie, cienkie i bardzo przyjemne w dotyku.